ปุ๋ยเคมีชนิดน้ำ ตราม้าคู่ สูตร 5-5-20

สูตรเร่งผลผลิต 5-5-20
เร่งผลผลิต ใหญ่ยาว รสชาติ เร่งน้ำหนัก ผลดก หัวใหญ่ ต้นโต น้ำหนักมาก

พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหาร ไปใช้ได้โดยทางราก และทางใบ ช่วยเสริมสร้าง ให้พืชออกดอกและติดผลดี