ประโยชน์ของสินค้าในโครงการ

วันนี้สิ่งที่เราจะได้รับจากโครงการนี้ไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางการเงินและสินเชื่อ หรือว่าโอกาสทางการแก้ปัญหาการเจริญเติบโตของพืช การแก้ปัญหาเรื่องโครงสร้าง การเปลี่ยนแปลงในระบบของพืช การแก้ปัญหาความเป็นกรดที่รุนแรง สารพิษตกค้างในดิน และยังให้อาหารทางใบเพื่อให้พืชได้นำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว เร่งการเจริญเติบโตให้สมบูรณ์ รวดเร็วให้มากขึ้น ร่วมกับทางนาโน โพรแทสเซียมฮิวเมส หรือทางค่าความเป็นด่างที่ใช้กับดิน

ท่านยังสามารถลดต้นทุนในการจ้างค่าแรงและลดต้นทุนในการซื้อผลิตภัณฑ์ทางเกษตร ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ย สารปรับปรุงดิน ธาตุอาหารรองเสริม ปุ้ยน้ำ หรือนาโน ในเวลาเดียวกันที่จะต้องซื้อถึง 5 อย่าง  ในวันนี้ทั้ง 5 อย่าง เราได้ถูกรวบรวมเข้าสูโครงการแล้ว จัดเป็นชุดเพื่อให้ท่านได้มีโอกาสนำไปใช้ ครั้งเดียวจ่ายเงินครั้งเดียว

ดูพื้นที่โรงงานของเรา แบบ 360%

Previous slide
Next slide

สื่อ VDO โครงการนาคราชคู่

21 Videos