ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าในโครงการ

หลังจากได้รับทราบโครงการแล้ว ให้ติดต่อผู้บริหารโครงการ เพื่อดำเนินการสั่งซื้อ ผ่านผู้บริหารโครงการ ซึ่งจะมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เขียนใบจองสินค้า

เขียนใบสั่งจองสินค้า พร้อมถ่ายรูปบัตรประชาชน มอบให้ผู้บริหารโครงการ

ขั้นตอนที่ 2 กำหนดสถานที่ และวันรับสินค้า

หลังจากนั้นผู้บริหารโครงการ จะรวบรวมใบจองทั้งหมด ส่งเข้าบริษัทภาคภูมิ และจะแจ้ง วันที่รับสินค้า และสถานที่รับสินให้ให้เกษตรกรรับทราบ

ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันว่าเป็นผู้สั่งจองสินค้าจริง

เมื่อบริษัทได้รับใบจองจะมีการโทรหาเกษตรกรเพื่อแจ้งเงื่อนไขการขายสินค้า เรื่องวันชำระค่าสินค้ารอบ1 และรอบ2 แจ้งเรื่องกรรมสิทธิ์สินค้าเช็ครายการสินค้าที่สั่งว่าถูกต้องตามนี้หรือไม่ ขั้นตอนนี้ต้องทำก่อนตกลงจะขายหรือจะส่งสินค้า

ขั้นตอนที่ 4 รับสินค้า

ในวันรับสินค้า ให้ไปถึงจุดรับสินค้าตามวันและเวลา ที่ผู้บริหารโครงการแจ้ง และตรวจเช็คสินค้าว่าครบตามที่สั่งจองหรือไม่ เมื่อตรวจเช็คแล้วทุกอย่างถูกต้อง ให้ทำการกรอกเอกสารใบสั่งซื้อสัญญาการชำระเงิน และเซ็นให้เรียบร้อย พร้อมชำระเงินครึ่งแรก แล้วรับสินค้ากลับบ้านไปได้เลย ( กรณีไม่สะดวกมารับสินค้าด้วยตัวเอง ให้เซ็นใบมอบอำนาจพร้อมแนบบัตรประชาชน ทั้งผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ ให้ผู้ที่จะรับแทนนำมามอบให้ผู้บริหารโครงการด้วย )

สอบถามความพึ่งพอใจ

หลังจากรับสินค้าไปแล้ว อาจจะมีเจ้าหน้าที่โครงการ โทรไปติดตาม สอบถามความพึงพอใจการใช้สินค้า

ชำระค่าสินค้าส่วนที่เหลือ

เมื่อครบกำหนดการชำระเงินในส่วนที่เหลือ ให้ลูกค้าชำระเงินตามวันที่นัดหมายในสัญญา โดยโอนเข้าบัญชีของบริษัท ชื่อบัญชี ภาคภูมิการเกษตร 003 จำกัด ธนาคารกสิกรไทย ประเภท ออมทรัพย์ สาขามาบตาพุด เลขที่บัญชี 408-2-67983-4

บัญชีสำหรับชำระค่าสินค้า
งวดที่ 1 และ งวดที่ 2

408-2-67983-4

ธนาคารกสิกรไทย

บจก.ภาคภูมิการเกษตร 003
สาขามาบตาพุด
(สำหรับชำระค่าสินค้า)

ราคาสินค้าและเงื่อนไขการขาย