สไลด์ประกอบการบรรยาย 10 ขั้นตอนการทำงาน

ดูวีดีโอการบรรยายตั้งแต่ต้นจนจบ

Play Video

ต้อนรับเถ้าแก่ปุ๋ยแบ่งจ่าย

Play Video

แนะนำบริษัท ภาคภูมิกรุ๊ป

Play Video

แนะนำ CEO / หุ้นส่วนโครงการฯ

Play Video

วัตถุประสงค์ของโครงการ

Play Video

เกษตรกรได้อะไรในโครงการนี้

Play Video

ผู้บริหารโครงการได้อะไร (คอมมิชชั่นผู้บริหาร)

Play Video

ความรู้เรื่องปุ๋ย แบบแยกประเภท

Play Video

10 ขั้นตอนการทำงานของผู้บริหารโครงการ

Play Video

การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน

Play Video

ขั้นตอนที่ 1 สอบถามพูดคุยกับเกษตรกร เพื่อสร้างความคุ้ยเคย

Play Video

ขั้นตอนที่ 2 เล่าถึงโครงการนาคราชคู่ สินเชื่อเพื่อเกษตรกร

Play Video

ขั้นตอนที่ 3 เล่าถึงกลุ่มบริษัทภาคภูมิ

Play Video

ขั้นตอนที่ 4 ตรวจดิน และอธิบายค่าความเป็นกรด ด่าง

Play Video

ขั้นตอนที่ 5 เล่าถึงวงจรชีวิตของพืช

Play Video

ขั้นตอนที่ 6 สาธิตการแก้ปัญหาดินเป็นกรด เทสน้ำส้ม

Play Video

ขั้นตอนที่ 7 แนะนำการลดต้นทุนด้วยสูตรผสม

Play Video

ขั้นตอนที่ 8 ลดต้นทุนด้วยปุ๋ยน้ำ และ ion plus

Play Video

ขั้นตอนที่ 9 ปิดการขายด้วยชุดสินค้าในโครงการ

Play Video

แนะนำปุ๋ย 4in1 สำหรับเกษตรกรที่ต้องการความง่ายสะดวก

Play Video

ขั้นตอนที่ 10 ออกใบจองสินค้า พร้อมอธิบายให้เกษตรกรทราบ

Play Video

แนะนำการสร้างระบบทีมในการลงทำงานภาคสนาม

Play Video

สรุปงานสัมมนา