โรงงานผลิตปุ๋ย อันดับต้นๆ ในไทย

โรงงานผลิตปุ๋ยอันดับต้นๆ ในไทย ผลิตปุ๋ยทุกรูปแบบ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากอเมริกา ขอบคุณเกษตรกรกว่า 80% ที่ไว้ใจเรา เรายินดีเป็นผู้ดูแลเรื่องการผลิต พร้อมทั้ง มีวัตถุดิบ จากแหล่งธรรมชาติ ในประเทศ เพื่อเกษตรกรไทย และ โรงงานย่อยในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง โดยมีกำลังการผลิตฟิลเลอร์ ธาตุอาหารรอง-เสริม วัสดุปรับปรุงดิน และ ปุ๋ยชนิดต่างๆ ได้วันละ 3,000 ตัน ขอให้ท่านไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้ดูแล และ มอบหมายให้ผลิตสินค้าคุณภาพ เพื่อท่าน ณโอกาสนี้ ภายใต้มาตรฐานที่เรายืดถือและปฏิบัติมายาวนาน และได้รับการยอมรับจากกรมวิชาการเกษตร

Play Video

จากจุดเริ่มต้น อดีตถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลาเกือบ 20 ปี ในแวดวงการเกษตร ที่กลุ่มบริษัทฯ ในเครือเราได้ริเริ่ม และเป็นผู้นำทางด้านการผลิต วัสดุปรับปรุงดิน และ ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ทางด้านพืช สัตว์บก สัตว์น้ำ จนเป็นที่ยอมรับของคู่ค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และด้วยเป็นบริษัทคนไทย ใช้วัตถุดิบในประเทศ พัฒนาแร่ธาตุต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช รวมถึงฟื้นฟูดิน คือฟิลเลอร์เติมปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆเพื่อตอบสนองลูกค้า ตลอดจนพัฒนาเติบโต และมีบริษัทในเครือ มากมาย

เป็นกลุ่มร่วมผลิตวัตถุดิบเพื่อการเกษตรรายใหญ่ของประเทศ โดยเฉพาะ แร่มาร์ล ซึ่งเราอยู่ในแหล่งกำเนิดแร่ จึงมีมากเพียงพอต่อการพัฒนา ไปสู่การปรับปรุงดินและน้ำ รวมทั้งเป็นศูนย์รวมในการผลิตแร่ ดังนี้ เพอร์ไลต์ โดโลไมท์ แคลเซี่ยม ยิปซั่ม ฟอสเฟต ซีโอไลท์ ปูนขาว ฮิวมัส เค็กสลัด วิสัยทัศน์(VISION) มีวิสัยทัศน์มุ่งสู่ ความเป็นหนึ่งในด้านวัตถุดิบ การผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี และสารปรับปรุงดิน ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามกรมวิชาการเกษตร คุณภาพ คุณธรรม ( เพอร์ไลต์ โดโลไมท์ แคลเซี่ยม ยิปซั่ม ฟอสเฟต ซีโอไลท์ ปูนขาว ฮิวมัส เค็กสลัด )

มีห้อง LAB วิเคราะห์อย่าง ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว

 

ห้องปฏิบัติการ (Lab) จัดตั้งขึ้นเพื่อรับตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ย ดินและวัสดุปูน เพื่อการเกษตร มีการบริหารงานภายใต้ระบบงานมาตรฐาน และมุ่งสู่ระบบ ISO17025 ซึ่งเน้นการบริการอย่างมีระบบ ตรวจวิเคราะห์ ถูกต้อง แม่นยำ รักษาความลับของลูกค้าเสมอ ซึ่งการตรวจวิเคราะห์ปุ๋ยอ้างอิงมาตรฐานกองเกษตรเคมี มีทีมงานตรวจวิเคราะห์ที่ผ่านการฝึกอบรมจากกองเกษตรเคมี กรมวิชาการเกษตร สามารถตรวจวิเคราะห์ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ปูนมาร์ล โดโลไมท์ ปูนขาว ฟอสเฟต และวัตถุดิบอื่น ๆ ความเป็นกรด-ด่าง ค่าการนำไฟฟ้า (EC) ค่าความชื้น ไนโตรเจนทั้งหมด ไนโตรเจน-แอมโมเนีย ไนโตรเจน-ไนเตรต ไนโตรเจน-ยูเรีย ฟอสฟอรัสทั้งหมด ฟอสฟอรัส-ละลายน้ำ ฟอสฟอรัส-ละลายกรด ฟอสฟอรัส-ไม่ละลายกรด ฟอสฟอรัสที่ใช้ประโยชน์ได้ โพแทสเซียมทั้งหมด โพแทสเซียมละลายน้ำ อินทรีย์คาร์บอน (OC) ค่าการแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้า (CEC) อินทรีย์วัตถุ C/N แคลเซียม (CaO) แมกนีเซียม (MgO) ค่าแคลเซียมคาร์บอเนตอิควิวาเลนต์ (CCE)

ภาพบรรยากาศ โรงงาน