CSR

กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

“โครงการนาคราชคู่ ซื้อง่ายจ่ายสบาย ดำเนินกิจการเคียงข้างเกษตรกรไทย โดยสนับสนุนเกษตรกรในด้านการเข้าถึงสินค้าภาคการเกษตร โดยการให้เกษตรกรไทย สามารถสั่งซื้อสินค้าโดยการแบ่งจ่ายได้ เป็นการลดภาระในด้านการลงทุนของเกษตรกร และยังเพิ่มโอกาส เพิ่มงาน สร้างรายได้ให้ผู้บริหารโครงการที่เข้าร่วม โดยการมอบ OD สินค้าเพื่อนำไปบริหารในชุมชมของตัวผู้บริหารเอง มากกว่า 100,000 ล้านบาท เราดำเนินกิจการด้วยความยึดมั่นในหลักจริยธรรมทางธุรกิจ มุ่งมั่นที่จะพลิกฟื้นผืนดินในเมืองไทยที่เสียหายมายาวนาน ให้กลับมาเป็นพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์ เพื่อให้เกษตรกรได้ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต เพราะดินที่ดีปลูกอะไรก็ดี และเราคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย คือ ลูกค้า ผู้บริหารโครงการหรือเจ้าของกิจการ และพนักงาน โดยมุ่งหวังที่จะยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมเพื่อเป็นรากฐานที่ดีในการสร้างสังคมที่แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน”