ข้อดีของปุ๋ยน้ำทางใบ

1. ช่วยให้พืชเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
หลังจากการย้ายปลูกและตั้งตัวได้แล้ว

2. ใช้กับอาการขาดธาตุอาหารในระยะแรกๆได้ดี

3. ใช้ผสมกับการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดโรคแมลง
และ ควบคุมวัชพืชได้เป็นการประหยัดแรงงาน

4. ใช้กับพืชที่ปลูกในดินที่มีปัญหาเช่นดินเค็มดินเปรี้ยวจัด
ดินทรายจัด ดินเหนียวจัดหรือดินที่มีปัจจัยแวดล้อม
ขวางการดูดใช้ธาตุอาหารทางระบบราก

5. ใช้ในการเสริมธาตุหลักคือไนโตรเจนในรูปปุ๋ยยูเรียและ
การให้ธาตุรองและธาตุอาหารเสริมแก่พืช

6. พืชสามารถดูดธาตุอาหารโดยทางใบได้มากกว่าและเร็วกว่า
การดูดทางรากต้นไม้จึงใช้ประโยชน์จากธาตุอาหารได้เร็ว

7. ช่วยให้พืชฟื้นตัวเร็วหลักจากชะงักเนื่องจาก
กระทบแล้ง หรือถูกโรคแมลงทำลาย

8. ปุ๋ยน้ำมีความสม่ำเสมอของเนื้อปุ๋ยแน่นอนกว่า ปุ๋ยชนิดแข็ง
และปุ๋ยเกล็ดมีปริมาณเนื้อปุ๋ยรวม (N+P205+K20)
สูงกว่าปุ๋ยเม็ดทำให้ทุ่นค่าใช้จ่ายในการขนส่งมากกว่า

9. ปุ๋ยน้ำผลิตง่ายและเปลี่ยนแปลงปรับปรุงสูตร
ได้ง่าย จึงผลิตได้มากสูตรกว่าปุ๋ยชนิดแข็ง

10. ง่ายต่อการขนส่งและการใช้เมื่อเปรียบเทียบปุ๋ยทางใบ
กับปุ๋ยทางดิน แต่ก็ควรใช้ปุ๋ยทางดินเช่นรองเสริม
และสารปรับปรุงดินเพิ่มเติม เพื่อให้พืชได้รับสารอาหารครบถ้วน

บทความน่าสนใจ