ค่า pH ในดินมีส่วนช่วยให้พืช
สามารถดูดซับสารอาหารจากดินได้ดีขึ้น

ค่า pH ในดินมีส่วนช่วยให้พืช
สามารถดูดซับสารอาหารจากดินได้ดีขึ้น
ซึ่งถ้าหากพืชปลูกลงในดินที่มีค่า PH ต่ำ หรือสูงเกินไป
จะทำให้พืช เติบโตช้า ใบเหลือง ใบแห้ง หรือ ตายได้ในที่สุด
เพราะพืชจะไม่สามารถดูดซับธาตุอาหารที่มีประโยชน์
เข้าไปบำรุงต้นได้อย่างเต็มที่
เนื่องจากความเป็นกรดหรือด่างของดินที่มากเกินไป

แต่ถ้าดินมีค่า pH อยู่ในระดับที่เหมาะสม
ก็จะช่วยให้สารอาหาร และสิ่งมีชีวิตในดิน
เจริญเติบโตได้ดี เป็นดินที่อุดมสมบูรณ์
ซึ่งจะส่งผลให้พืชงอกงาม สมบูรณ์
และทำให้สุขภาพลำต้น ใบ ดอก ผล ดีอีกด้วย

ค่า pH ที่บ่งบอกสภาพความเป็นกรดด่าง
🟠 น้อยกว่า 3.5 กรดรุนแรงที่สุด
🟠 3.5-4.5 กรดรุนแรงมาก
🟠 4.6-5.0 กรดจัดมาก
🟠 5.1-5.5 กรดจัด
🟠 5.6-6.0 กรดปานกลาง
🟠 6.1-6.5 กรดเล็กน้อย
🟠 6.6-7.3 กลาง
🟠 7.4-7.8 ด่างเล็กน้อย
🟠 7.9-8.4 ด่างปานกลาง
🟠 8.5-9.0 ด่างจัด
🟠 มากกว่า 9 ด่างจัดมาก

ดินที่จะเหมาะกับการปลูกพืช ควรมีค่า pH ประมาณ 6.5
จะเป็นดินที่ปลูกพืชได้ดีที่สุด

บทความน่าสนใจ